آخرین مطالب

پنل سقفی سوله قوسی UBM (پنل سقفی سوله UBM یا پنل سقفی سوله یو بی ام):

 

پنل های سقف سوله قوسی UBM (سوله UBM یا سوله یو بی ام) از جنس ورق گالوانیزه می باشد که توسط دستگاه ساخت سوله قوسی UBM ( سوله یو بی ام ) به روش نورد سرد تولید می شود.

این پنل ها بصورت جداگانه تولید شده و در محل اجرای پروژه به همدیگر متصل می گردد. اتصال پنل های سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) بدون هرگونه جوشگاری و پیچ و مهره می باشد.

پنل های سقفی سوله قوسی UBM (سوله UBM یا سوله یو بی ام) از استحکام بالایی در برابر برف ، باد و زلزله برخوردار است.

براساس نوع کاربری سوله ، پنل های سقفی سوله قوسی UBM (سوله یو بی ام) می تواند یک جداره و یا چندجداره باشد.

پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سوله سقفی قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
اتصال پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) در محل پروژه
پنل سقفی سوله های قوسی UBM
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
اتصال پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) در محل پروژه
سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
اتصال پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) در محل پروژه
پنل سقفی سوله قوسی
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
اتصال پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) در محل پروژه
پنل سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله  یو بی ام
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله UBM
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سوله یو بی ام
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
سوله سقفی قوسی UBM
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
سوله های سقفی قوسی
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
 سوله های سقفی UBM
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
سوله های سقفی  یو بی ام
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی  یو بی ام
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی  UBM
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )