آخرین مطالب

طراحی و ساخت و احداث سوله قوسی یا سوله UBM قوسی ( سوله یو بی ام ) سالن تولیدی تیرچه و بلوک  استان کردستان شهرستان پاوه

 

سوله قوسی (سوله یو بی ام) شهرستان پاوه

 

پروژه طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی UBM (سوله یو بی ام) سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه در سال 1398 توسط پیمانکاری ساختمانی ایران یو بی ام به روش سوله قوسی (سوله یو بی ام) اجرا گردید.

باتوجه به جغرافیای محل احداث پروژه و برف خیر بودن منطقه ، محاسبات ویژه ای جهت بارهای وارده از جمله بار برف و سرعت جریان باد، در طراحی و محاسبات مدنظر قرار گرفت.

سقف قوسی سازه از جنس ورق گالوانیزه با مقاوت بالا دربرابر بار برف درنظر گرفته شد.

دیوارهای جانبی به صورت ترکیبی از بتن مسلح و سنگ چینی انجام پذیرفت.

سه دهانه درب کرکره ای برقی براساس درخواست کارفرما نصب شده است.

طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
طراحی و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی  استان کردستان
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
طراحی  و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
ساخت  سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
طراحی و ساخت و  احداث سوله  شهرستان پاوه
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
طراحی  سوله های قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
ساخت سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک شهرستان پاوه
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
طراحی سوله قوسی سالن تولیدی - کردستان - پاوه
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
 احداث سوله های قوسی تولیدی تیرچه و بلوک در شهرستان کردستان
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
طراحی و ساخت سوله یو بی ام سالن تولیدی در  استان کردستان
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
ساخت و  احداث سوله یو بی ام سالن تولیدی -پاوه
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
سوله UBM سالن تولیدی  استان کردستان
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
سوله های یو بی ام شهرستان پاوه
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
سوله UBM  شهرستان پاوه
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
سالن تولیدی تیرچه و بلوک -کردستان
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
 سالن تولیدی تیرچه و بلوک - شهرستان پاوه
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
طراحی  سوله سالن تولیدی کردستان
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
 ساخت سوله سالن تولیدی
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
نمونه سوله شهرستان پاوه
طراحی و ساخت و  احداث سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک - استان کردستان - شهرستان پاوه
نمونه ای از سوله قوسی استان کردستان
سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک _ استان کردستان _ شهرستان پاوه
ساخت سوله استان کردستان
سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک _ استان کردستان _ شهرستان پاوه
سوله تیرچه و بلوک پاوه
سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک _ استان کردستان _ شهرستان پاوه
UBM شهرستان پاوه
سوله قوسی سالن تولیدی تیرچه و بلوک _ استان کردستان _ شهرستان پاوه
UBM استان کردستان