آخرین مطالب

پنل سقف سوله قوسی UBM (یو بی ام)

 

پنل های سقف سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) از جنس ورق گالوانیزه می باشد که توسط دستگاه ساخت سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) به روش نورد سرد تولید می شود.

این پنل ها بصورت جداگانه تولید شده و در محل اجرای پروژه به همدیگر متصل می گردد. اتصال پنل های سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) بدون هرگونه جوشگاری و پیچ و مهره می باشد.

پنل های سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) از استحکام بالایی در برابر برف ، باد و زلزله برخوردار است.

براساس نوع کاربری سوله ، پنل های سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) می تواند یک جداره و یا چندجداره باشد.

پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
اتصال پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) در محل پروژه
اتصال پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) در محل پروژه
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
اتصال پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) در محل پروژه
اتصال پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) در محل پروژه
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
اتصال پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) در محل پروژه
اتصال پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) در محل پروژه
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
اتصال پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) در محل پروژه
اتصال پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام ) در محل پروژه
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )
پنل سقفی سوله قوسی UBM ( یو بی ام )