آخرین مطالب

سوله قوسی UBM (سوله یو بی ام یا سوله UBM) بر روی تیر و ستون فولادی

یکی از روش های احداث سوله قوسی UBM به روش احداث بر روی تیر و ستون فولادی می باشد. در این روش سوله سازی , ورق های قوسی UBM بر روی تیر و ستون فولادی نصب می شود.

 

سوله قوسی بر روی تیر و ستون فولادی 1
سوله بر  روی تیر  و ستون فولادی
سوله UBM بر  روی تیر  و ستون فولادی
سوله یو بی ام بر  روی تیر  و ستون فولادی
سوله های یو بی ام تیر و ستون فولادی
سوله قوسی تیر و ستون فولادی
سوله های قوسی تیر و ستون فولادی
سوله UBM تیر و ستون
سوله یو بی ام تیر و ستون