آخرین مطالب

طراحی و ساخت و اجرای سوله قوسی (سوله یو بی ام یا سوله UBM) آشیانه هواپیما - آشیانه هواپیما سبک - آشیانه هواپیما آموزشی - آشیانه هواپیما نظامی - آشیانه پهباد

 

سوله قوسی آشیانه هواپیما
 

اکثر آشیانه‌های مدرن از فلز ساخته می‌شوند ولی برخی آشیانه‌ها را از چوب و بتن نیز می سازند. آشیانه‌ها هواپیماها به شکل قوسی طراحی می شود تا هواپیما را در مقابل هوا و تابش خورشید حفظ کند. آشیانه‌ها قوسی می‌توانند به‌عنوان کارگاه تعمیراتی و یا مونتاژ استفاده گردند. کاربرد دیگر آنها مخفی نگه داشتن هواپیماها از هواپیماهای جاسوسی و ماهواره هاست. همچنین به کریدورها یا دهلیزهای نگهداری هواپیماها در ناوهای هواپیمابر آشیانه گفته می‌شود.

تکنولوژی ساخت سازه های قوسی UBM (سوله یو بی ام) یکی از روش هایی است که ارتش ایالات متحده آمریکا جهت احداث سوله های آشیانه هواپیما در پایگاه های نظامی و فرودگاه های نظامی خود جهت احداث سریع و استفاده بهینه از آن ها استفاده نموده است.

سازه های قوسی UBM (سوله یو بی ام) آشیانه هواپیما می تواند با دهانه های مختلف طراحی و اجرا شود. کاربری این سوله قوسی جهت آشیانه هواپیماهای سبک ، آشیانه هواپیماهای نظامی ، آشیانه هواپیما آموزشی ، سالن انتظار ، کارگاه و سالن تعمیرات و نگهداری هواپیما و همچنین ساختمان اداری می باشد.

سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
 سوله قوسی آشیانه هواپیما 1
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما آموزشی - آشیانه هواپیما سبک
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما آموزشی - آشیانه هواپیما سبک
سوله قوسی آشیانه هواپیما
سوله قوسی آشیانه هواپیما
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما آموزشی - آشیانه هواپیما سبک
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما آموزشی - آشیانه هواپیما سبک
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما آموزشی - آشیانه هواپیما سبک
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما آموزشی - آشیانه هواپیما سبک
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما آموزشی - آشیانه هواپیما سبک
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما آموزشی - آشیانه هواپیما سبک
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما آموزشی - آشیانه هواپیما سبک
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما آموزشی - آشیانه هواپیما سبک
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما- آشیانه هواپیما جنگنده - آشیانه هواپیما نظامی
سوله قوسی آشیانه هواپیما
سوله قوسی آشیانه هواپیما
سوله قوسی آشیانه هواپیما
سوله قوسی آشیانه هواپیما
سوله قوسی آشیانه هواپیما
سوله قوسی آشیانه هواپیما
سوله قوسی آشیانه هواپیما
سوله قوسی آشیانه هواپیما
سوله قوسی آشیانه هواپیما
سوله قوسی آشیانه هواپیما