آخرین مطالب

سوله قوسی ورزشی (سوله یو بی ام ورزشی یا سوله UBM ورزشی) بدون دیوار شماره 1

سوله قوسی ورزشی

 

جهت احداث و اجرای سالن ورزشی سوله یو بی ام ورزشی و یا زمین های ورزشی سرپوشیده می توان از سوله قوسی UBM (سوله یو بی ام یا سوله UBM) استفاده نمود. در این روش سوله UBM سبک و فوق سبک از جنس ورق گالوانیزه با مقاومت بالا تولید و احداث می گردد. پانل های قوسی سوله بر روی تیر و ستون فولادی قرار می گیرند. با حذف دیوارهای جانبی و دیوارهای جلو و عقب سازه، هم در قیمت تمام شده سوله یو بی ام صرفه جویی می گردد و هم برای ورزش هایی که نیاز به سالن های محصور نیست ، انتخاب مناسبی می باشد.

بسیاری از زمین های ورزشی در محلات ، دانشگاه ها ، مراکز ورزشی را می توان با این روش مسقف نمود.

استفاده از سوله قوسی UBM (سوله یو بی ام یا سوله UBM) بدون دیوار، جهت مسقف نمودن زمین تنیس ، مانژ سوارکاری ، زمین والیبال ، زمین بسکتبال و ....  انتخاب مناسبی می باشد.

پروژه های سوله UBM ورزشی سالن ورزشی:

 

در طی سالیان گذشته ، پیمانکاری ساختمانی ایران یو بی ام توانسته است با موفقیت ، سوله قوسی ورزشی / سالن ورزشی گوناگونی را طراحی ، ساخت و اجرا نماید، که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
سوله قوسی بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
سوله UBM بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
سوله قوسی یو بی ام بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده_ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
سوله های قوسی بدون دیوار بر روی تیر و ستون
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سر پوشیده
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
سوله قوسی زمین ورزشی
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
سوله زمین ورزشی
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
یو بی ام سوله ورزشی
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
یو بی ام سوله زمین ورزشی
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
قوسی سوله ورزشی
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
قوسی سوله زمین ورزشی
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
قوسی سوله زمین سرپوشیده
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
UBM سوله زمین ورزشی
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
UBM سالن ورزشی
سوله ورزشی سالن ورزشی _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
UBM زمین سر پوشیده
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی
سوله ورزشی سالن ورزشی زمین ورزشی سرپوشیده _ سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار
سوله های یو بی ام سالن ورزشی
سوله قوسیUBM ( یو بی ام ) بدون دیوار بر روی تیر و ستون فولادی