آخرین مطالب

سوله UBM (سوله یو بی ام یا سوله UBM) بر روی تیر و ستون بتنی

سوله های قوسی (سوله یو بی ام یا سوله UBM) را می توان بر روی تیر و ستون بتنی و یا دیوار بتنی اجرا نمود. غالبا در مواردی که نیاز به

دیوارهای جانبی با ارتفاع بالا می باشد و یا سوله به صورت طبقاتی ساخته می شود از این روش استفاده می گردد.

سوله قوسی ubm 1
سوله UBM دوقلو - بر روی تیر و ستون بتنی مشترک
سوله UBM  دوقلو - بر روی تیر و ستون بتنی مشترک