آخرین مطالب

عایق کاری سوله قوسی UBM (عایق کاری سوله UBM یا عایق کاری سوله یو بی ام)

سوله های قوسی یو.بی.ام را می توان به چندین روش عایق کاری کرد. در نمامی روش های عایق کاری سوله UBM - تمامی قسمت های سوله شامل سقف قوسی و دیواره ها بصورت کامل عایق شده و اتلاف انرژی بصورت محسوسی کاهش می یابد.

 

روش های عایق کاری سوله قوسی UBM :

 

1 - عایق پاششی پلی یورتان:

در این روش کل جداره فلزی سوله و دیوارهای جانبی همچنین دیوارهای جلو و عقب سازه به صورت کامل از داخل و یا حتی از خارج سوله (سازه) با مواد پلی یورتان عایقکاری می شود.

عایق پلی یورتان علاوه بر عایق برودتی و حرارتی عایق صوتی نیز بوده عایقکاری سازه های قوسی یو.بی.ام با مواد پلی یورتان تا حد زیادی سطح صداهای داخلی و خارجی را کاهش می دهد.

 

2- عایقکاری دوجداره سوله قوسی UBM با پشم سنگ/ پشم شیشه از بیرون سازه قوسی:

 

دراین روش پس از نصب سوله قوسی یو بی ام  - بر روی جداره بیرونی سوله الیاف پشم شیشه / پشم سنگ قرارداده می شود و پس از زیرسازی جداره دوم سوله قوسی یو.بی.ام روی آن نصب می شود.

اجرای این روش برای مناطق سردسیر توصیه می شود.

 

3- عایقکاری دوجداره سوله قوسی UBM با پلی استایرین دیوارپوش pvc از داخل سازه قوسی:

 

دراین روش پس از نصب سوله یو بی ام - تمامی جداره داخلی سازه با پانل های پلی استایرین پوشیده می شود و روی آن از داخل سازه پس از مراحل زیرسازی پانل های دیوارپوش PVC نصب می شود. باتوجه منطقه جغرافیایی اجرای سوله و نوع کاربری آن می توان از عایق پلی استایرین با ضخامت های مختلف و دانسیته متفاوت استفاده کرد.

 

4- عایقکاری دوجداره سوله قوسی UBM با پلی استایرین و کارتن پلاست:

 

دراین روش پس از نصب سوله یو بی ام - تمامی جداره داخلی سازه با پانل های پلی استایرین پوشیده می شود و روی آن از داخل سازه پس از مراحل زیرسازی رول های کارتن پلاست نصب می شود. باتوجه منطقه جغرافیایی اجرای سوله و نوع کاربری آن می توان از عایق پلی استایرین با ضخامت های مختلف و دانسیته متفاوت استفاده کرد.

 

عایق کاری سوله قوسی ubm 1
نحوه قرار گیری لایه های عایق (1- سوله 2-عایق پلی استایرین 3- عایق پشم شیشه / پشم سنگ4- دیوارپوش لمبه از جنس چوب
نحوه قرار گیری لایه های عایق (1- سوله 2-عایق پلی استایرین 3- عایق پشم شیشه / پشم سنگ4- دیوارپوش لمبه از جنس چوب
زیرسازی سوله جهت عایق کاری ترکیبی (پلی استایرین + پشم شیشه / پشم سنگ)
زیرسازی سوله جهت عایق کاری ترکیبی (پلی استایرین + پشم شیشه / پشم سنگ)
نمونه زیرسازی از داخل با عایق پلی استایرین
نمونه زیرسازی از داخل با عایق پلی استایرین
نمونه زیرسازی جهت عایق کاری دوجداره از داخل سازه قوسی UBM
نمونه زیرسازی جهت عایق کاری دوجداره از داخل سازه قوسی UBM
پشم شیشه / پشم سنگ از بیرون بر روی سازه قوسی نصب می گردد
پشم شیشه / پشم سنگ از بیرون بر روی سازه قوسی نصب می گردد
نصب جداره دوم پانل های سوله
نصب جداره دوم پانل های سوله
زیرسازی و نصب عایق پشم شیشه / پشم سنگ بر روی سوله
زیرسازی و نصب عایق پشم شیشه / پشم سنگ بر روی سوله
نحوه قرار گیری عایق پشم شیشه / پشم سنگ
نحوه قرار گیری عایق پشم شیشه / پشم سنگ
عایق کاری دوجداره سوله UBM با عایق پشم شیشه / پشم سنگ
عایق کاری دوجداره سوله UBM با عایق پشم شیشه / پشم سنگ
عایق کاری دوجداره سوله UBM با عایق پشم شیشه / پشم سنگ
عایق کاری دوجداره سوله UBM با عایق پشم شیشه / پشم سنگ
زیرسازی جهت عایق کاری دوجداره سوله UBM با عایق پشم شیشه / پشم سنگ
زیرسازی جهت عایق کاری دوجداره سوله UBM با عایق پشم شیشه / پشم سنگ
پوشش کارتن پلاست بر روی عایق پلی استایرین- پروژه سوله سالن ورزشی امانی -سیرجان
پوشش کارتن پلاست بر روی عایق پلی استایرین- پروژه سوله سالن ورزشی امانی -سیرجان
پوشش کارتن پلاست بر روی عایق پلی استایرین -پروژه سوله سالن ورزشی امانی -سیرجان
پوشش کارتن پلاست بر روی عایق پلی استایرین -پروژه سوله سالن ورزشی امانی -سیرجان
پانل های پلی استایرین درحال نصب بروی سوله قوسی - پروژه سوله سالن ورزشی امانی - سیرجان
پانل های پلی استایرین درحال نصب بروی سوله قوسی - پروژه سوله سالن ورزشی امانی - سیرجان
پانل های پلی استایرین درحال نصب بروی سوله قوسی UBM - پروژه سوله سالن ورزشی امانی - سیرجان
پانل های پلی استایرین درحال نصب بروی سوله قوسی UBM - پروژه سوله سالن ورزشی امانی - سیرجان
پانل های پلی استایرین -پروژه سوله سالن ورزشی امانی - سیرجان
پانل های پلی استایرین -پروژه سوله سالن ورزشی امانی - سیرجان
عایقکاری دوجداره سوله UBM با پلی استایرین و کارتن پلاست -پروژه سوله سالن ورزشی امانی -سیرجان
عایقکاری دوجداره سوله UBM با پلی استایرین و کارتن پلاست -پروژه سوله سالن ورزشی امانی -سیرجان
عایقکاری دوجداره سوله UBM با پلی استایرین و کارتن پلاست - پروژه سوله سالن ورزشی امانی - سیرجان
عایقکاری دوجداره سوله UBM با پلی استایرین و کارتن پلاست - پروژه سوله سالن ورزشی امانی - سیرجان
عایقکاری دوجداره سوله UBM با پلی استایرین و کارتن پلاست - پروژه سوله سالن ورزشی امانی - سیرجان
عایقکاری دوجداره سوله UBM با پلی استایرین و کارتن پلاست - پروژه سوله سالن ورزشی امانی - سیرجان
سقف کاذب سوله یو.بی.ام با دیوارپوش پی .وی.سی بصورت پله ای بعداز عایق کاری با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
سقف کاذب سوله یو.بی.ام با دیوارپوش پی .وی.سی بصورت پله ای بعداز عایق کاری با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
سقف کاذب سوله یو.بی.ام با دیوارپوش پی .وی.سی بصورت پله ای بعداز عایق کاری با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
سقف کاذب سوله یو.بی.ام با دیوارپوش پی .وی.سی بصورت پله ای بعداز عایق کاری با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
سقف کاذب سوله یو.بی.ام با دیوارپوش پی .وی.سی بصورت پله ای بعداز عایق کاری با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
سقف کاذب سوله یو.بی.ام با دیوارپوش پی .وی.سی بصورت پله ای بعداز عایق کاری با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
سقف کاذب سوله یو.بی.ام با دیوارپوش پی .وی.سی بصورت پله ای بعداز عایق کاری با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
سقف کاذب سوله یو.بی.ام با دیوارپوش پی .وی.سی بصورت پله ای بعداز عایق کاری با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
سقف کاذب سوله یو.بی.ام با دیوارپوش پی .وی.سی بصورت پله ای بعداز عایق کاری با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
سقف کاذب سوله یو.بی.ام با دیوارپوش پی .وی.سی بصورت پله ای بعداز عایق کاری با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
سقف کاذب سوله یو.بی.ام با دیوارپوش پی .وی.سی بصورت پله ای بعداز عایق کاری با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
سقف کاذب سوله یو.بی.ام با دیوارپوش پی .وی.سی بصورت پله ای بعداز عایق کاری با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
عایق کاری دوجداره سوله UBM با پانل های پلی استایرین و دیوارپوش پی وی سی - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
عایق کاری دوجداره سوله UBM با پانل های پلی استایرین و دیوارپوش پی وی سی - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
عایق کاری دوجداره سوله UBM با پانل های پلی استایرین و دیوارپوش پی وی سی - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
عایق کاری دوجداره سوله UBM با پانل های پلی استایرین و دیوارپوش پی وی سی - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
عایق کاری دوجداره سوله UBM با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
عایق کاری دوجداره سوله UBM با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
عایق کاری دوجداره سوله UBM با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
عایق کاری دوجداره سوله UBM با پانل های پلی استایرین - پروژه دانشگاه صنعتی سیرجان
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
آماده سازی دستگاه و مواد پلی یورتان جهت عایق کاری پاششی سوله UBM از داخل سازه
آماده سازی دستگاه و مواد پلی یورتان جهت عایق کاری پاششی سوله UBM از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سقف قوسی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سقف قوسی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سقف قوسی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سقف قوسی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سقف قوسی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سقف قوسی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سقف قوسی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سقف قوسی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سقف قوسی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سقف قوسی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سقف قوسی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سقف قوسی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سقف قوسی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سقف قوسی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری دیوار جانبی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری دیوار جانبی سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از بیرون سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از بیرون سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از بیرون سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از بیرون سازه
عایق کاری سوله یو.بی.ام با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله یو.بی.ام با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
سقف سوله UBM عایق کاری شده با پلی یورتان پاششی
سقف سوله UBM عایق کاری شده با پلی یورتان پاششی
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
سقف عایق کاری شده با پلی یورتان پاششی
سقف عایق کاری شده با پلی یورتان پاششی
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه
عایق کاری سوله UBM با پلی یورتان پاششی از داخل سازه