آخرین مطالب

سوله قوسی UBM (سوله یو بی ام یا سوله UBM) بر روی تیر و ستون بتنی

جهت احداث و اجرا سوله های قوسی UBM می توان از چند روش استفاده نمود. یکی از این روش ها استفاده از تیر و ستون بتنی می باشد. برای احداث و اجرا سوله هایی که نیاز به ارتفاع کنار بالایی دارند استفاده از روش ترکیبی سقف قوسی UBM و تیر ستون بتنی بسیار بهینه می باشد.

دراین روش ابتدا ستون های بتنی به صورت عمودی به ارتفاع موردنیاز اجرا می شود و سپس تیر افقی بروی آن اجرا می گردد و درمرحله بعدی سازه قوسی UBM به تیر و ستون بتنی متصل می گردد.

شایان ذکر است که ستون ها به فونداسیون به صورت یکپارچه متصل می باشند.

سوله قوسی ubm بر روی تیر و ستون بتنی 1