آخرین مطالب

طراحی و ساخت سوله استخر - سوله قوسی استخر - سوله یو بی ام استخر سرپوشیده

از سیستم ورق قوسی خود نگه دار (خودایستا) UBM میتوان جهت ساخت و احداث استخرهای سرپوشیده استفاده نمود. سقف قوسی UBM علاوه بر زیبایی و استقامت

سازه ای در مدت زمان بسیار کوتاه تولید و مونتاژ و اجرا می گردد. از این روش همچنین می توان جهت سرپوشیده کردن استخرهای روباز خانگی و ویلایی نیز استفاده نمود.

سقف قوسی UBM (سوله UBM یا سوله یو بی ام) را می توان برای ساخت و احداث مجموعه های ورزشی آبی و پارک های آبی سرپوشیده نیز استفاده نمود.

استخر سرپوشیده با استفاده از سیستم سقف قوسی UBM - بر روی تیر و ستون فولادی (آهنی)
سوله قوسی استخر سرپوشیده 1
استخر سرپوشیده با استفاده از سیستم سقف قوسی UBM - بر روی تیر و ستون فولادی (آهنی)
 استخر سرپوشیده با استفاده از سیستم سقف قوسی UBM - بر روی تیر و ستون فولادی (آهنی)
استخر سرپوشیده با استفاده از سیستم سقف قوسی UBM - بر روی تیر و ستون فولادی (آهنی)
استخر سرپوشیده با استفاده از سیستم سقف قوسی UBM - بر روی تیر و ستون فولادی (آهنی)
استخر سرپوشیده با استفاده از سازه قوسی UBM - مدل C
استخر سرپوشیده با استفاده از سازه قوسی UBM - مدل C
استخر سرپوشیده با استفاده از سازه قوسی UBM - مدل C
استخر سرپوشیده با استفاده از سازه قوسی UBM - مدل C
استخر سرپوشیده با استفاده از سازه قوسی UBM - مدل C
استخر سرپوشیده با استفاده از سازه قوسی UBM - مدل C
استخر سرپوشیده با استفاده از سازه قوسی UBM - مدل C
استخر سرپوشیده با استفاده از سازه قوسی UBM - مدل C
نمای بیرونی استخر سرپوشیده با استفاده از سازه قوسی UBM - مدل C
نمای بیرونی استخر سرپوشیده با استفاده از سازه قوسی UBM - مدل C
نمای بیرونی استخر سرپوشیده با استفاده از سازه قوسی UBM - مدل C
نمای بیرونی استخر سرپوشیده با استفاده از سازه قوسی UBM - مدل C
مجموعه ورزشی / سوله ورزشی + استخر روباز
مجموعه ورزشی / سوله ورزشی + استخر روباز
استخر سرپوشیده با استفاده از سازه قوسی UBM - مدل C
استخر سرپوشیده با استفاده از سازه قوسی UBM - مدل C