آخرین مطالب

طراحی و ساخت سوله قوسی (سوله یو بی ام یا سوله UBM) سالن امتحانات دانشگاه صنعتی سیرجان

 

 

سوله قوسی سالن امتحانات دانشگاه صنعتی 1
نصب کامل سقف قوسی UBM + دیوارچینی دیوارهای جانبی و جلو و عقب سوله
نصب کامل سقف قوسی UBM + دیوارچینی دیوارهای جانبی و جلو و عقب سوله
نصب کامل سقف قوسی UBM + دیوارچینی دیوارهای جانبی و جلو و عقب سوله
نصب کامل سقف قوسی UBM + دیوارچینی دیوارهای جانبی و جلو و عقب سوله
نصب کامل سقف قوسی UBM + دیوارچینی دیوارهای جانبی و جلو و عقب سوله
نصب کامل سقف قوسی UBM + دیوارچینی دیوارهای جانبی و جلو و عقب سوله
اتصال و دوخت به روش نورد سرد توسط دستگاه دوخت UBM Seamer
اتصال و دوخت به روش نورد سرد توسط دستگاه دوخت UBM Seamer
پانل های مونتاژ شده UBM آماده نصب
پانل های مونتاژ شده UBM آماده نصب
نصب سقف قوسی UBM
نصب سقف قوسی UBM
نصب سقف قوسی UBM
نصب سقف قوسی UBM
پانل های مونتاژ شده UBM آماده نصب
پانل های مونتاژ شده UBM آماده نصب
نصب سقف قوسی UBM توسط جرثقیل
نصب سقف قوسی UBM توسط جرثقیل
نصب سقف قوسی UBM توسط جرثقیل
نصب سقف قوسی UBM توسط جرثقیل
نصب سقف قوسی UBM توسط جرثقیل
نصب سقف قوسی UBM توسط جرثقیل
تولید پانل های UBM توسط دستگاه سوله ساز UBM در محل پروژه
تولید پانل های UBM توسط دستگاه سوله ساز UBM در محل پروژه
تولید پانل های UBM توسط دستگاه سوله ساز UBM در محل پروژه
تولید پانل های UBM توسط دستگاه سوله ساز UBM در محل پروژه
تولید پانل های UBM توسط دستگاه سوله ساز UBM در محل پروژه
تولید پانل های UBM توسط دستگاه سوله ساز UBM در محل پروژه
پانل های UBM تولید شده در محل پروژه
پانل های UBM تولید شده در محل پروژه
پانل های UBM تولید شده در محل پروژه
پانل های UBM تولید شده در محل پروژه
تولید پانل های UBM درمحل پروژه
تولید پانل های UBM درمحل پروژه
رول های ورق گالوانیزه
رول های ورق گالوانیزه
تخلیه رول های ورق گالوانیزه در محل پروژه
تخلیه رول های ورق گالوانیزه در محل پروژه
حمل رول های ورق گالوانیزه به محل پروژه
حمل رول های ورق گالوانیزه به محل پروژه
تیر و ستون بتنی آماده جهت اتصال و نصب سقف قوسی
تیر و ستون بتنی آماده جهت اتصال و نصب سقف قوسی
تیر و ستون بتنی آماده جهت اتصال و نصب سقف قوسی
تیر و ستون بتنی آماده جهت اتصال و نصب سقف قوسی
تیر و ستون بتنی آماده جهت اتصال و نصب سقف قوسی
تیر و ستون بتنی آماده جهت اتصال و نصب سقف قوسی