آخرین مطالب

طراحی و ساخت سوله قوسی (سوله یو بی ام یا سوله UBM) ورزشی / سالن ورزشی چند منظوره امانی استان کرمان

سوله قوسی ورزشی

سوله ورزشی / سالن ورزشی امانی براساس درخواست و نیازهای کارفرما ( سوله ورزشی / سالن ورزشی چندمنظوره ) ، توسط پیمانکاری ساختمانی ایران یو بی ام ، طراحی و ساخت و اجرا شد.

این سوله ورزشی / سالن ورزشی جهت کاربری ورزشی و استفاده به عنوان سالن فوتسال ، سالن والیبال ، سالن کشتی به روش سوله قوسی UBM (سوله یو بی ام) احداث و اجرا گردید