آخرین مطالب

پروژه طراحی و ساخت و اجرای سوله قوسی استخر (سوله سقف قوسی و دیوارهای جلو و عقب استخر کشاورزی / گاوداری) - استان قزوین - به روش یو.بی.ام

مدت زمان اجرای پروژه: 25 روز

ساخت سقف قوسی و پانل های دیواری جلو و عقب سازه به روش یو.بی.ام از جنس ورق گالوانیزه درجه یک با استفاده از ماشین آلات یو.بی.ام در محل پروژه توسط گروه ایران یو.بی.ام

سقف قوسی و دیوارهای طولی UBM
طراحی و ساخت و اجرای سوله قوسی 1
پانل های دیواری از جنس ورق گالوانیزه جهت دیوارهای جلو و عقب سوله قوسیUBM
پانل های دیواری از جنس ورق گالوانیزه جهت دیوارهای جلو و عقب سوله قوسیUBM
پانل های دیواری از جنس ورق گالوانیزه جهت دیوارهای جلو و عقب سوله قوسیUBM
پانل های دیواری از جنس ورق گالوانیزه جهت دیوارهای جلو و عقب سوله قوسیUBM
پانل های دیواری از جنس ورق گالوانیزه جهت دیوارهای جلو و عقب سوله قوسیUBM
پانل های دیواری از جنس ورق گالوانیزه جهت دیوارهای جلو و عقب سوله قوسیUBM
پانل های دیواری از جنس ورق گالوانیزه جهت دیوارهای جلو و عقب سوله UBM
پانل های دیواری از جنس ورق گالوانیزه جهت دیوارهای جلو و عقب سوله UBM
مراحل پایانی نصب سقف قوسی سوله استخر سرپوشیده
مراحل پایانی نصب سقف قوسی سوله استخر سرپوشیده
مراحل پایانی نصب سقف قوسی سوله قوسی استخر سرپوشیده
مراحل پایانی نصب سقف قوسی سوله قوسی استخر سرپوشیده
مراحل پایانی نصب سقف قوسی سوله استخر سرپوشیده
مراحل پایانی نصب سقف قوسی سوله استخر سرپوشیده
مراحل پایانی نصب سقف قوسی سوله استخر سرپوشیده
مراحل پایانی نصب سقف قوسی سوله استخر سرپوشیده
مراحل نصب سقف سوله قوسی استخر سرپوشیده
مراحل  نصب سقف سوله قوسی استخر  سرپوشیده
مراحل نصب سقف سوله قوسی استخر سرپوشیده
مراحل  نصب سقف سوله قوسی استخر  سرپوشیده
مراحل تکمیل نصب سقف سوله قوسی استخر سرپوشیده
مراحل تکمیل نصب سقف سوله قوسی استخر  سرپوشیده
نصب پانل های مونتاژ شده یو.بی.ام توسط جرثقیل
نصب پانل های مونتاژ شده یو.بی.ام توسط جرثقیل
نصب پانل های مونتاژ شده یو.بی.ام توسط جرثقیل
نصب پانل های مونتاژ شده یو.بی.ام توسط جرثقیل
مراحل تکمیل سقف سوله قوسی استخر سرپوسیده
مراحل تکمیل سقف سوله قوسی استخر سرپوسیده
مراحل تکمیل سقف سوله قوسی استخر سرپوسیده
مراحل تکمیل سقف سوله قوسی استخر سرپوسیده
پانل های سوله قوسی درحال اتصال جهت بارگیری و نصب با جرثقیل
پانل های سوله قوسی درحال اتصال جهت بارگیری و نصب با جرثقیل
پانل های سوله قوسی درحال اتصال جهت بارگیری و نصب با جرثقیل
پانل های سوله قوسی درحال اتصال جهت بارگیری و نصب با جرثقیل
سقف سوله قوسی استخر درحال نصب
سقف سوله قوسی استخر درحال نصب
سقف سوله قوسی استخر
سقف سوله قوسی استخر
پانل های نصب شده UBM
پانل های نصب شده UBM
نصب پانل های مونتاژ شده UBM توسط جرثقیل
نصب پانل های مونتاژ شده UBM توسط جرثقیل
پانل های مونتاژ شده UBM قبل از نصب
پانل های مونتاژ شده UBM قبل از نصب
پانل های مونتاژ شدهUBM قبل از نصب
پانل های مونتاژ شدهUBM  قبل از نصب
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله ubm
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله ubm
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله قوسی ubm
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله قوسی ubm
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله ubm
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله ubm
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله قوسی ubm
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله قوسی ubm
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله ubm
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله ubm
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله ubm
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله ubm
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله ubm
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله ubm
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله ubm
ساخت و مونتاژ و نصب و اجرای سوله ubm
مراحل تولید و مونتاژ و نصب سوله قوسی ubm
مراحل تولید و مونتاژ و نصب سوله قوسی ubm